fbpx
Neem direct contact op met Rederij Peters(0529) 45 19 24
Spetterend dagje uit!

Algemene voorwaarden van Rederij Peters

Boek nu

Op al onze activiteiten en arrangementen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden in PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
en overeenkomst tussen Rederij Peters v.o.f. en de opdrachtgever waarop
Rederij Peters v.o.f. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op overeenkomsten met Rederij Peters v.o.f., voor de uitvoering waarvan
door Rederij Peters v.o.f. derden dienen te worden betrokken. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers
van Rederij Peters v.o.f. en zijn directie.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien Rederij Peters v.o.f. en de
klant mondeling, telefonisch of per e-mail de bevestiging doorgenomen
hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst
zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door Rederij Peters v.o.f.
naar de klant gestuurd. Vervolgens dient de klant akkoord te gaan met de
gestuurde bevestiging.

Artikel 3: Offertes, Aanbiedingen en Prijzen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Rederij Peters v.o.f. zijn herroepelijk,
ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, zelfs nadat de
opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend
aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te
geschieden.
3.2 Rederij Peters v.o.f. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rederij
Peters v.o.f. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rederij
Peters v.o.f. anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rederij Peters v.o.f. niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
3.6 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst
aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien. De (andere) gast(en) is (zijn) voor zijn (hun)
eigen deel aansprakelijk.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of 7
dagen voor aanvang van de activiteit/arrangement, op een door Rederij
Peters v.o.f. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Rederij Peters v.o.f. aangegeven. Rederij Peters
v.o.f. is gerechtigd om periodiek te factureren.
4.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van
een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij
de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd
is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag.
4.3 Rederij Peters v.o.f. heeft het recht de door opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rederij Peters v.o.f. kan,
zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van
de betaling aanwijst. Rederij Peters v.o.f. kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan Rederij Peters v.o.f. verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van
een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
op te schorten.
4.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien
Rederij Peters v.o.f. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt door de klant, dan
wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening
gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het
programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van het factuurbedrag met
een minimum van € 50,00 in rekening gebracht;
b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 20% van
het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 40% van het
gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van
het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;
e. bij annulering meer dan vijf dagen voor bedoeld tijdstip 85% van het
gereserveerde bedrag;
f. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum dient de klant
100% van het gereserveerde bedrag te betalen.
5.2 Annuleringen door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te
gebeuren.
5.3 Vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers binnen
een marge van 10% kan tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit/
arrangement uiterlijk worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende
groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan
10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een
vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk
of per e-mail doorgegeven te worden.

Artikel 6: Algemeen voorbehoud

6.1 Rederij Peters v.o.f. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen in de activiteit of het arrangement indien hiertoe gegronde
redenen bestaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Door Rederij Peters v.o.f. wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove
schuld van (de medewerkers van) Rederij Peters v.o.f. te wijten is, geen
aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel,
ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s)
tijdens of ten gevolge van de activiteit of het arrangement.
7.2 Rederij Peters v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Rederij Peters v.o.f. is uitgegaan van door of namens
de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Rederij Peters v.o.f.
aansprakelijk voor de schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt
door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.